دستور آشپزی جوجه گریل غربی

جوجه کباب تابه ای با سیخ چوبی