دستور آشپزی تارت میوه

تارت میوه را با میوه های فصل در هر فصلی میتوانید تهیه کنید در زمستان از میوه هایی مثل پرتقال، نارنگی، سیب و موز تارت میوه درست کنید.