دستور آشپزی آلبالو پلو

آلبالو پلو یک پلوی سنتی است و آسان تهیه میشود. شکر آلبالو پلو را بسته به ذائقه میتوانید کم یا زیاد کنید. در زمستان از آلبالوی فریز شده استفاده کنید.